En dryg miljard i ansökan till Sida för nästa femårsperiod

Svenska missionsrådet ansöker om drygt en miljard kronor för finansiering av det utvecklingssamarbete som planeras tillsammans med medlemsorganisationerna. Ansökan till Sidas enhet för det civila samhället är en del av rådets nya verksamhetstrategi 2022–2026.

Det övergripande målet med Svenska missionsrådets utvecklingssamarbete är att stärka civilsamhället så att människor själva kan påverka sina livsvillkor och bidra till hållbara och rättvisa demokratiska samhällen.

– Vi har ansökt om 1 050 252 000 kronor fördelat över fem år för de insatser som våra medlemsorganisationer genomför tillsammans med samarbetspartner över hela världen. Det handlar om till exempel kyrkor och trossamfund, barnrättsorganisationer, kvinnonätverk, miljöorganisationer och freds- och människorättsorganisationer, säger Hanna Mellergård, chef för internationellt utvecklingssamarbete på Svenska missionsrådet.

En del av budgeten finansierar även Svenska missionsrådets kansli som ansvarar för kvalitetssäkring och kapacitetsutveckling, men också nätverkande, policydialog och påverkansarbete – ofta i samarbete med medlemsorganisationerna.

– En miljard är mycket pengar, men ändå något lägre än det bidrag vi fått under nuvarande avtalsperiod 2017-2021, eftersom Sida tidigare i år meddelade oss begränsningar i budgeten, säger Hanna Mellergård.

Internationell efterfrågan på Svenska missionsrådets nätverk

Ansökan innehåller därför en del som beskriver Svenska missionsrådets ambitioner och möjlighet att omsätta ytterligare medel. Det handlar bland annat om en satsning på internationellt påverkansarbete och utveckling av de så kallade nexus-frågorna mellan humanitärt och långsiktigt utvecklingssamarbete.

– Den kompetens som finns i vårt nätverk efterfrågas internationellt. Med mer resurser skulle vi kunna jobba mer för att överbrygga låsta positioner i det polariserade fältet kring religions- och övertygelsefrihet, mänskliga rättigheter och demokratifrågor, Charlotta Norrby, Svenska missionsrådets generalsekreterare.

Ansökan till Sida är en viktig del av den nya strategi för Svenska missionsrådets verksamhet Tro på en bättre värld som beslutades vid årsmötet i maj. Strategin utgår från tre roller där finansiering från Sida ligger till grund för rollen som vidareförmedlare av pengar för internationellt samarbete. De andra rollerna är som mötesplats för mission och som påverkansaktör.

Läs mer

Svenska missionsrådets verksamhetsstrategi 2022-2026: Tro på en bättre värld

Lärdomar under pandemin från Svenska missionsrådets utvecklingssamarbete

Ökning av resultat på samhällsnivå när Svenska missionsrådet rapporterar till Sida

Svenska missionsrådets dialogmål med Sida