Internationellt arbete för resiliens måste bygga på lokalt ägarskap

I maj håller FN konferensen GP2022 med fokus på att minska risken för katastrofer. Svenska missionsrådet kommer att delta med en delegation som har erfarenheter både av att drabbas och motverka klimatförändringar.

De senaste fem åren har Svenska missionsrådets nätverk tagit tydliga steg för att öka sin förståelse och förmåga till resiliens, alltså den motståndskraft som gör att kriser kan hanteras och ändå leda framåt. Samtidigt visar klimatförändringarna att mer måste göras.

Holistisk grön omställning

– Nu är det dags att ytterligare vässa arbetet med miljö, klimat och resiliens. Grön omställning handlar om att säkra vår planets framtid, men det är också ett teologiskt ställningstagande för många i vårt nätverk, säger Lennart Nolvall, handläggare och expert på resiliens på SMR.

Miljö, klimat och resiliens är ett av tre huvudteman i SMR:s nya strategi. På kansliet finns nu en arbetsgrupp som under de kommande åren kommer att arbeta specifikt med dessa frågor och koppla ihop dem med religiös läskunnighet. Syftet är att motivera till en snabbare grön omställning både i de biståndsinsatser som vi stödjer, men också i hur vi som trosbaserade aktörer ser på vårt ansvar för skapelsen.

Svenska missionsrådet förbereder delegation till Indonesien

Under året hålls flera internationella toppmöten gällande miljö, klimat och katastofriskreducering där SMR:s nätverk deltar på olika sätt. Just nu förbereder SMR:s arbetsgrupp en delegation av representanter från vårt nätverk som tillsammans ska resa till FN:s sjunde Global Platform for Disaster Risk Reduction (GP2022) som hålls i Indonesien den 23-28 maj. Konferensens målsättning är att följa upp implementeringen av det globala Sendai-ramverket för katastofriskreducering. Temat är From Risk to Resilience: Towards Sustainable Development for All in a COVID-19 Transformed World.

– Trots den långa resan (som vi klimatkompenserar) är det viktigt att vi deltar så att FN-representanter och olika regeringsföreträdare kan ta intryck av de reella erfarenheter som våra samarbetspartner har av klimatförändringarna och hur de kan motverkas lokalt, säger Lennart Nolvall.

De mest utsatta måste vara med och bestämma

Det övergripande målet för deltagandet vid GP2022 är kopplat till lokalisering. Det handlar om att få till strukturella förändringar på lokal, nationell och internationell nivå så att lokala myndigheter, civilsamhället och näringslivet ges möjligheter att själva leda arbetet för resiliens, på såväl hushållsnivå som samhällsnivå.

– Hållbar utveckling kan inte uppnås utan ledarskap på lokal nivå. De mest utsatta och sårbara måste ges möjlighet att delta, påverka och fatta beslut om hur deras länder och det internationella samfundet agerar eftersom det är de som drabbas först, förklarar Lennart Nolvall. Han understryker att lokalisering är en av pelarna i den strategi för att minska risken för katastrofer som SMR stödjer i Global Network for Disaster Reduction (GNDR).

Svenska missionsrådets kansli har erbjudit engagerade medlemsorganisationer och samarbetspartner att ingå i delegationen till GP2022 i Indonesien. Delegationen kommer delta i den uppföljning av Sendai-ramverket som görs under 2022 och ge rekommendationer för att påskynda dess implementering.

Vill du veta mer?

Vill din organisation också vara med? Eller vill du veta mer? Kontakta Lennart Nolvall. Den här artikeln finns också på engelska.

Svenska missionsrådet deltar i fler internationella toppmöten under året

Utöver delegationen till GP2022-konferensen i Indonesien så förbereder SMR deltagande i flera internationella möten under året för att nätverka och visa på hur klimatarbete med lokal förankring och religiös läskunnighet kan leda framåt.

2-3 juni   FN:s globala miljökonferens Stockholm +50 med Sverige och Kenya som värdländer.

31 augusti-8 sep   Kyrkornas världsråd i Karlsruhe, Tyskland

7-18 november   Klimattoppmötet COP27 i Sharm el-Sheikh med Egypten som värdland.