Missionens hjärta – om ekumenisk diakoni, religionsfrihet och HBTQI+ rättigheter

Under rubriken missionens hjärta den 25 oktober låg fokus på två teman. Det första var värdegrundsarbete i relation till ekumenisk diakoni. Det andra var SMR:s lärprioritering om relationen mellan religionsfrihet och HBTQI+ rättigheter. 

Call to Transformationen – ekumenisk diakoni

Under förmiddagen tittade representanter från SMR:s nätverk och delar av kansliets personal på Call to Transformation, det dokument som styr arbetet med ekumenisk diakoni. Dokumentet har både kyrkornas världsråd och ACT Alliance som avsändare. Ur SMR:s perspektiv handlar dokumentet om hur kristna samfund och kristet baserade biståndsorganisationer ska hitta ett gemensamt språk som grund för samarbete i en värld där kyrkor och professionella organisationer kan bidra på olika sätt till en gemensam uppgift. Dokumentet är lika relevant i ett lokalt sammanhang, där kyrka möter en professionell organisation, som på global ekumenisk nivå när kyrkornas världsråd söker samarbete med ACT Alliance.

Fader Milutin Janjic från Sant Ignatios folkhögskola beskrev ortodox syn på diakoni med utgångspunkt i ”liturgin efter liturgin” alltså kopplingen mellan liturgin och handling i världen. Anna Ljung från Equmeniakyrkan beskrev det kapitel i dokumentet som berör hur den diakonala utmaningen ser ut i olika delar av världen.

– Det krävs en medveten handling och strategi som trosbaserad NGO för att inte tappa sitt trosbaserade språk. Det händer inte om vi inte jobbar med det, Petter Jacobsson.

Religionsfrihet och HBTQI+ rättigheter

Eftermiddagspasset fokuserade på SMR:s lärprioritering om relationen mellan religionsfrihet och HBTQI+ rättigheter. Bland annat delgav den samfundsbreda referensgrupp som samtalat om frågan ur ett missionsteologiskt och pastoralt perspektiv under det gånga året en del av sina gemensamma lärdomar. Mycket fokus låg på metoder för samtal om både mänsklig sexualitet och HBTQI+ i Sverige och med internationella samarbetspartners utifrån ett respektfullt bemötande i relation till både lära och identitet.

Goda exempel från vårt arbete

Inspireras av människor, resultat och exempel från vårt nätverk.