Vad har religion att göra med UD:s landstrategier? 

I planeringen av svensk utrikes- och utvecklingspolitik tar Sveriges utrikesdepartement (UD) fram så kallade landstrategier för de länder och regioner som man verkar i.

UD:s landstrategier uppdateras regelbundet i en process där representanter från andra myndigheter och civilsamhället har möjlighet att ge input. Under 2023 skriver Sida och UD om ett antal landstrategier. Processen ser lite olika ut i olika länder och påverkas av politiska beslut i Sverige, men följande länder är berörda: Somalia, Burkina Faso, Syd Sudan, Sudan, Uganda, Zambia, Syrien, Myanmar och Guatemala.

Vi på Svenska missionsrådet uppmuntrar våra medlemsorganisationer och deras samarbetspartner att delta i dessa processer.

Som en del av ”Kunskapsforum för religion och utveckling” har SMR tillsammans med representanter från ACT Svenska kyrkanDiakoniaIslamic Relief och PMU tidigare analyserat flera av de svenska landstrategierna och funnit att religiösa aktörers roll inte varit tillräckligt synlig i analysen.

Därför har Kunskapsforum tagit fram, och nu uppdaterat, en så kallad policy brief – en enkel guide med frågor som bör ställas när UD eller andra aktörer uppdaterar eller skriver nya landstrategier. Frågorna handlar till exempel om religiösa aktörer, civilsamhället och om religions- och övertygelsefrihet.

– Vi tror att landstrategierna blir bättre om alla parter som deltar i processen också förstår religionens roll i den aktuella kontexten, säger Petter Jakobsson.

Många av SMR:s medlemmar och deras partnerorganisationer är delaktiga i de processer som leder fram till landstrategier. Man är naturligtvis också viktiga i implementeringen av dessa. Vårt gemensamma nätverk har en unik kunskap om; religiösa aktörers roll för utveckling, deras situation under minskat demokratiskt utrymme och dessutom förutsättningar för religions- och övertygelsefrihet.

Även vi måste öva vår egen förmåga att tänka ”religiöst läskunnigt” och vara medvetna om vår unika roll. Därför är det bra om SMR:s medlemmar delar den aktuella policybriefen inom sina nätverk. Den finns i en svensk version för tryck, en för digital spridning och en engelsk version.

Läs, använd och sprid Kunskapsforums policybrief för att vässa svensk utrikespolitik!

En kvinna och en man från Bangladesh flätar en korg tillsammansEn kvinna och en man från Bangladesh flätar en korg tillsammans

Långsiktigt bistånd

Genom civilsamhället skapar vi hållbar förändring

Våra medlemsorganisationer har länge samarbetat med kyrkor och andra organisationer i det globala civilsamhället. Genom Sidas utvecklingsanslag kan vi ge stöd för att stärka människors möjlighet att stå upp för sina rättigheter och tillsammans bygga fredliga, jämlika och hållbara samhällen.

 

Läs mer om vårt arbete med långsiktigt bistånd