Vägen mot breddad finansiering

Svenska missionsrådets styrelse har gett kansliet i uppdrag att ta fram en strategi för att få fler inkomstkällor.

Vi står inför en osäker framtid av många anledningar. Det gäller också finansieringen av Svenska missionsrådets verksamhet. För att minska nätverkets sårbarhet tar kansliet nu fram en strategi för att bredda finansieringen de kommande åren.

I dagsläget kommer den absolut största delen av intäkterna från den svenska biståndsmyndigheten Sida och de används framförallt i Svenska missionsrådets (SMR) uppdrag att vidareförmedla pengar till och stötta sina medlemsorganisationers biståndsinsatser.

– Att luta sig mot en huvudsaklig finansiär som dessutom styrs av politiska beslut skapar osäkerhet för hela vårt nätverk. Det märktes särskilt i våras då regeringen tillfälligt begränsade biståndsbudgeten. Därför behöver SMR både bredda och diversifiera sina intäkter för framtiden, säger Svenska missionsrådets generalsekreterare Charlotta Norrby.

Det finns inte en strategi som passar alla

Svenska missionsrådets styrelse har gett kansliet i uppdrag att ta fram en strategi för att få fler inkomstkällor. Konsultfirman Brakeleys fick i uppdrag att ta fram en första kartläggning som har presenterats för både styrelsen och medlemsorganisationerna. En av slutsatserna är att Svenska missionsrådet inte kan bredda finansieringen för hela nätverket utan att varje medlemsorganisation, men även SMR:s kansli, måste ha sin egen strategi, vilket många också redan har.

– SMR:s kansli är bra på att utbilda och har gedigen kunskap om vad som krävs för att ansöka om medel från institutionella givare och till viss del stiftelser, både i Sverige och internationellt. Det skulle våra medlemsorganisationer kunna dra nytta av, säger Charlotta Norrby.

Vägval för att ringa in lämpliga givare

Styrelsen har redan beslutat om flera avgränsningar för strategin. De handlar om att inte konkurrera med medlemsorganisationerna genom exempelvis insamling eller att söka medel från samma finansiärer om det skulle innebära att försämrade chanser för medlemsorganisationen. En annan avgränsning är att spara på det administrativa arbetet genom att inte söka anslag på mindre än 500 000 kronor samt att försöka koncentrera sig på några få givare.

– En möjlighet är att söka medel från till exempel olika fonder och privata stiftelser för våra expertområden: religiös läskunnighet och religionsfrihet. Det finns ett stort intresse för dessa frågor, särskilt internationellt, säger Charlotta Norrby. Vi undersöker även möjligheten att sälja tjänster som utbildningar inom dessa områden till myndigheter och andra intressenter.

Workshop med medlemsorganisationer

Många medlemsorganisationer tog chansen att bidra till det fortsatta arbetet med strategin vid en workshop den 6 oktober. De flesta var positiva till att SMR:s kansli söker medel för att utveckla och finansiera arbetet med religiös läskunnighet och religionsfrihet. Några var också intresserade av att samarbeta för att gemensamt kunna kombinera olika slags finansieringsformer.

Under hösten fortsätter SMR:s kansli att utveckla strategin i samråd med styrelsen.

– Vi kommer bland annat att söka dialog med insamlingsbranschens givarorganisation Giva Sverige och i början av nästa år planerar vi en uppföljande workshop för intresserade medlemsorganisationer, säger SMR:s samordnare Isa-Lei Moberg som leder arbetet.

Kontakt eller frågor?

Charlotta Norrby

Generalsekreterare

+46 8 453 68 19charlotta.norrby@smc.global

Ett levande nätverk

Vårt nätverk sträcker sig över 110 år, 50 länder och ett 30-tal medlemsorganisationer i Sverige.