Viktigt att förstå trosbaserade organisationers verklighet

Den svenska demokratisatsningen behöver mer fokus på religion och religiösa aktörer. Det menade en enig panel med svenska riksdagsledamöter och företrädare från UD och Sida när Svenska missionsrådet lanserade rapporten Claiming Space for Faith i ett digitalt seminarium den här veckan.

Tryggat demokratiskt utrymme hänger ofta ihop med respekt för religions- och övertygelsefriheten. Och tvärtom. Det visar Svenska missionsrådets nya rapport som bygger på vittnesmål från 51 organisationer i 29 länder över hela världen.

– De vi intervjuat vittnar om en misstro i samhället mot och mellan olika religiösa grupper, vilket tar sig i uttryck på många sätt. Ibland utsätts de för hot och våld. Trosbaserade organisationer diskrimineras ofta av myndigheterna vilket försvårar deras möjlighet att verka, berättade Sanna Svensson, rådgivare på Svenska missionsrådet, som presenterade rapporten när den lanserades digitalt.

Trosbaserade organisationers verklighet speglas i ny rapport

– Rapporten speglar på ett fint sätt hur viktigt det är att få tänka, tvivla, tro och att få göra det tillsammans, sa Helena Bjuremalm, ställföreträdande chef på enheten för demokrati och mänskliga rättigheter på Sida. Hon var en av fem panelister som bjudits in att kommentera rapporten och dess betydelse för den svenska demokratisatsningen och Sidas demokratibistånd.

Panelen var helt enig om rapportens användbarhet både för dialog och ökad kunskap om religion och religionsfrihet inom det internationella utvecklingssamarbetet och utrikespolitiken.

– Rapporten är jätteintressant, och ger en viktig bild av hur det ser ut i fält. Situationen för religions- och övertygelsefrihet i världen är bekymmersam, tyckte Johan Hallenborg, kansliråd på UD:s enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD-FMR).

Rapporten relevant för demokratisatsningen

– Rapporten tar upp frågor som är viktiga både i demokratisatsningen och i utformningen av de landstrategier som regeringen tar fram för att styra biståndet i olika länder, menade Magnus Ek, biståndspolitisk talesperson för Centerpartiet som genom Januariavtalet är med och påverkar bland annat demokratistödet i biståndspolitiken.

– I demokratisatsningen gäller det att hålla i och hålla ut och poängtera att alla rättigheter är lika viktiga. Religionsfriheten gäller alla – rätten att tro eller inte tro – och inte en specifik religion, sa Sara Heikkinen Breitholtz från Socialdemokraterna. Hon berättade också att det inom hennes parti finns en utbredd förståelse för behovet av att uppmärksamma och förstärka kopplingen mellan kvinnors rättigheter och religionsfrihet.

Kristdemokraternas Désirée Pethrus, påpekade dock att varken demokratisatsningen eller den feministiska utrikespolitiken hittills har betonat eller lyft fram religions- och övertygelsefrihet som en grundläggande rättighet.

Religiösa aktörer har unika möjligheter att nå ut

– Det är viktigt att UD konkret arbetar för att stärka de religiösa ledare som arbetar för en god samhällsutveckling. Idag ser vi inte att UD tar till vara på den potential som finns, sa Désirée Pethrus (KD).

– Ingen är perfekt och vi kan säkert bli bättre. Därför är det bra att den här rapporten finns, sa Johan Hallenborg, kansliråd på UD-FMR. Han underströk vikten av att landstrategiernas kontextanalyser återspeglar religionens roll i samhället.

– Vi har en bra grund att bygga vidare på, tyckte Sara Heikkinen Breitholtz (S). Det är tydligt i många kontexter att trossamfunden och religiösa ledare är extremt viktiga för att ändra normerna. Det är särskilt tydligt nu under brinnande pandemin att det är de som når hela vägen ut.

Mer religiös läskunnighet behövs

Svenska missionsrådets generalsekreterare Charlotta Norrby modererade panelsamtalet och var särskilt glad över att samla en så bred panel.

– Det är viktigt att politiker, UD och Sida möts i samtal om demokratisatsningen. De har i sina olika roller ett stort ansvar för att driva utvecklingen framåt, sa Charlotta Norrby efter lanseringen.

– För att kunna stärka religionsfriheten behövs en ökad förståelse för religionens roll och vad den betyder för människor i olika kontexter. Med hjälp av bland annat den här rapporten fortsätter vi nu dialogen med såväl UD och Sida som de politiska företrädarna.

Se panelsamtalet från lanseringen: på Svenska missionsrådets Facebook-sida

Läs mer om rapporten: Ny rapport visar: religionsfrihet förbises i arbete för demokrati

Läs hela rapporten: Claiming Space for Faith – Including Freedom of Religion or Belief in the Fight for Civic Space