Kraftiga nedskärningar av Sida-medel

Charlotta Norrby är generalsekreterare på Svenska missionsrådet. Foto: Melker Dahlstrand

Charlotta Norrby är generalsekreterare på Svenska missionsrådet.Charlotta Norrby är generalsekreterare på Svenska missionsrådet.

Sida har sagt upp avtalet med Svenska missionsrådet om informations- och kommunikationsanslaget på grund av regeringens nedskärningar för 2023. Beskedet påverkar nio pågående insatser och två planerade. Dessutom väntas nedskärningar inom ytterligare anslag. 

I sitt besked skriver Sida att alla organisationer med medel inom anslaget för kommunikationsinsatser kommer att få ut 8 procent av det avtalade anslaget. Den summa som Svenska missionsrådet har avtalat med Sida är 11 369 394 kronor för 2023, men det blir alltså nu bara en bråkdel.

Svårare att mobilisera stöd för människorättsförsvarare

– Det här var medel som skapade direktkontakt mellan några av världens utsatta och svensk allmänhet. Beskedet som vi har fått ger oss inte ens någon chans att avsluta de projekt som vi stödjer på ett ansvarsfullt sätt, säger Charlotta Norrby, generalsekreterare på Svenska missionsrådet.

Nu blir det svårare att mobilisera stöd i Sverige för exempelvis människorättsförsvarare i Latinamerika eller sydsudanesiska unga som vill förändra sitt land och utkräva sina rättigheter. Detta samtidigt som regeringen väljer att dra ner stödet även i andra delar av biståndet.

Beslut om neddragningar

Sida meddelade den 13 januari att de säger upp avtalet på grund av att regeringen i regleringsbrevet för Sida anslagit 20 miljoner för informations- och kommunikationsanslaget för 2023 jämfört med 155 miljoner för 2022. Svenska missionsrådet har nu i sin tur sagt upp sina avtal för anslaget med berörda medlemsorganisationer.

Vid ett extrainsatt möte den 27 januari diskuterade Svenska missionsrådets styrelse hur neddragningarna ska hanteras och fattade beslut om principer för besparingar och fortsatt arbete både på kansliet och inom vidareförmedlingen av biståndsmedel i nätverket.

– Vi deltar även i möten med bland andra Sida om förändringarna av de anslag som berör våra medlemsorganisationer. Utöver informations- och kommunikationsanslaget handlar det om det så kallade CSO-anslaget för långsiktigt biståndsarbete genom civilsamhället, säger Charlotta Norrby.

Samarbete och dialog i olika nätverk

Svenska missionsrådet har en löpande dialog med sina medlemsorganisationer om konsekvenserna av detta. Nu närmast på de årliga Medlemsdagarna ägnas ett särskilt pass åt att diskutera de nya förutsättningarna som råder för verksamheten, både vad gäller civilsamhället och biståndet.

Dessutom fortsätter samarbetet med andra berörda organisationer i det svenska civilsamhället genom bland annat debattartiklar:

Biståndet står inför den största förändringen på årtionden – Tidningen Dagen (21 december 2022)

Läs mer om Svenska missionsrådets arbete med:

Texten har uppdaterats sedan den publicerades första gången 17 januari. 

Ett levande nätverk

Vårt nätverk sträcker sig över 110 år, 50 länder och ett 30-tal medlemsorganisationer i Sverige.