Mer klimatfokus i nya riktlinjer för utvecklingssamarbete

Som strategisk partner till Sida är Svenska missionsrådets uppgift att bidra till att stärka det civila samhället i utvecklingsländer genom att förmedla biståndspengar till sina medlemsorganisationers utvecklingssamarbete. För att underlätta samarbete och kvalitetssäkra biståndsinsatserna i alla led är det viktigt med tydliga riktlinjer.

– Vi är länken mellan Sida och medlemsorganisationerna när det gäller ansökan, rapportering, uppföljning och utvärdering, berättar Andrea Samosir Josephson, samordnare på Svenska missionsrådet.

Styrelsen beslutade om riktlinjer

Andrea Samosir Josephson, samordnare på Svenska missionsrådet

I december fattade Svenska missionsrådets styrelse beslut om nya riktlinjer för det arbete som gäller långsiktigt utvecklingssamarbete inom civilsamhället (CivSam).

– Riktlinjerna tydliggör vilka kriterier som styr Svenska missionsrådets vidareförmedling av Sida-bidrag och vad berörda medlemsorganisationernas ansökningar och rapporter ska innehålla. De är ett sätt att underlätta samarbetet och säkra god kvalitet i det internationella arbetet, säger Andrea Samosir Josephson.

De nya riktlinjerna har förenklats för att tydligare beskriva den kvalitetssäkring som Svenska missionsrådet gör för medlemsorganisationernas arbete med till exempel ansökan, rapportering och avvikelsehantering.

Stärkt fokus på miljö och klimat

En annan särskilt angelägen förändring jämfört med de tidigare riktlinjerna är ett stärkt fokus på miljö och klimat. Varje insats måste innehålla en kortfattad miljöbedömning, och minst ett delmål med detta fokus.

– Tillgång till naturresurser, hälsosamma ekosystem och en hållbar användning av dessa är nödvändigt för den grundläggande rätten till liv. Vi menar att vi människor har uppdraget att förvalta Guds skapelse genom att ta ansvar för varandra och den värld vi lever i, säger Charlotta Norrby, generalsekreterare för Svenska missionsrådet.

Charlotta Norrby, generalsekreterare

Riktlinjer underlättar arbetet med ansökan till Sida

Det finns flera skäl till att riktlinjerna nu reviderats. Dels har Svenska missionsrådet i dialog med sina medlemsorganisationer sett behov av att förtydliga och förenkla rutinerna för samarbete i vidareförmedlingen. Dels uppdaterade Sida under förra året sina egna riktlinjer för den delen av biståndet som gäller civilsamhället.

– Det känns bra att ha dessa riktlinjer på plats när vi nu påbörjar arbetet med en ny ansökan till Sida för nästa femårsperiod (2022-2026), säger Charlotta Norrby.

Dialog med medlemsorganisationer viktigt

Många medlemsorganisationer och deras samarbetspartner är redan igång med sina förberedelser. Eftersom riktlinjerna innehåller flera nyheter kommer Svenska missionsrådet inom kort bjuda in berörda medlemsorganisationer till ett möte för att presentera riktlinjerna närmare och svara på frågor.

Läs de nya riktlinjerna här.