Nya riktlinjer för att stärka arbetet med miljö och klimat

I Svenska missionsrådets verksamhetsstrategi för 2022-2026 finns ett stort fokus på miljö och klimat. Av de medel som förmedlas till utvecklingssamarbete avsätts fem miljoner konor per år för att främja arbetet med miljö och klimat i medlemsorganisationernas internationella insatser för en bättre värld.

– För att lyckas med en global grön omställning måste vi alla hjälpas åt att främja hållbar naturresurshantering, biologisk mångfald och utsläppsbegränsningar samt anpassning till klimatförändringarna, säger Anna Olsson, handläggare med tematiskt ansvar för miljö och klimat på Svenska missionsrådet.

Fem miljoner kronor per år

Därför avsätter Svenska missionsrådet 5 miljoner kronor per år under kommande strategiperiod 2022-2026 för insatser inom dessa områden. Pengarna är en del av det biståndsanslag som Svenska missionsrådet får från Sida. I augusti antog Svenska missionsrådets styrelse nya riktlinjer för miljö och klimat.

Anna Olsson

Anna Olsson är handläggare med tematiskt ansvar för miljö och klimat.

– Riktlinjerna beskriver hur dessa medel kan användas och hur våra medlemsorganisationer kan ansöka om dem. Syftet är att främja integreringen av klimat och miljö i utvecklingsinsatser med tonvikt på innovation, påverkan, nätverkande, uppföljning, lärande och kunskapsspridning, säger Anna Olsson.

Satsningen bygger på goda erfarenheter från vår satsning på resiliens under 2017-2021. Även då avsatte Svenska missionsrådet en särskild budget om 5 miljoner kronor per år för att främja arbete med resiliens inom humanitära och långsiktiga utvecklingsprojekt.

Förhoppning att många medlemsorganisationer ska ansöka

Alla medlemsorganisationer som har ett pågående utvecklingssamarbete med Sida-finansiering är välkomna att ansöka om medel inom miljö- och klimatsatsningen.

– Vi tror att denna satsning kommer göra skillnad för de människor som drabbas värst av miljö- och klimatkrisen. Därför vill vi uppmuntra så många medlemsorganisationer som möjligt att delta. Vi ser också fram emot ett breddat lärande inom vårt nätverk när det gäller den gröna omställningen och vilken roll vi som trosbaserade aktörer spelar och kan spela, säger Lennart Nolvall, handläggare med tematiskt ansvar för resiliens och katastrofriskreducering.

Lennart Nolvall är handläggare med tematiskt ansvar för resiliens och katastrofriskreducering.

Riktlinjerna finns i dagsläget endast på engelska men kommer att översättas till franska under hösten 2021.

Frågor och svar för medlemsorganisationer som vill ansöka

När kan vi ansöka om att delta i satsningen?

Det finns två ansökningstillfällen per år. För insatser som planeras att starta i juli samma år ska ansökan vara inne senast 1 februari. För insatser som planeras att starta i januari nästkommande år ska ansökan vara inne senast 31 maj.

Hur ansöker vi om att ta del av satsningen?

Det finns tre sätt att ansöka om medel (vilket förklaras närmare i riktlinjerna):

  • Det lättaste sättet är att inkludera en särskild miljö- eller klimatkomponent inom ett nytt program eller projekt som presenteras i ordinarie ansökningsomgång 31 maj.
  • Ni kan även ansöka om tillägg för en miljö- eller klimatkomponent till ett pågående program eller projekt.
  • Det är möjligt, men mer resurskrävande för alla parter, att presentera en separat ansökan om medel som inte är kopplad till något pågående projekt eller program.

Hur stort belopp kan vi ansöka om?

En enskild medlemsorganisation kan ansöka om maximalt 1,5 miljoner kronor för en enskild insats under 2022-2024. Insatsen kan dock vara kortare än tre år. Det faktiska belopp som en medlemsorganisation ansöker om ska stå i proportion till såväl medlemsorganisationens som samarbetspartnerns kapacitet.

Hur kommer Svenska missionsrådet att prioritera om söktrycket blir högt?

Handläggare på Svenska missionsrådet bedömer ansökningarna utifrån det som kommuniceras i riktlinjerna. Medel beviljas för de insatser som bedöms vara mest relevanta i relation till riktlinjerna samt utifrån en bedömning av medlemsorganisationens och samarbetspartnerns kapacitet att genomföra insatsen.

Vem skall jag vända mig till om jag har frågor?

Vid generella frågor om riktlinjerna, kontakta anna.olsson@smc.global eller lennart.nolvall@smc.global

Vid mer specifika frågor om möjligheten att ansöka om bidrag, kontakta din organisations handläggare på Svenska missionsrådet.