Positiva reaktioner från Sida vid årsgenomgång

CBECP/KDSF

Fältarbetaren Sit lagar en typisk rätt för området i norra Thailand, där Karen Development Service Foundation driver projekt.Fältarbetaren Sit lagar en typisk rätt för området i norra Thailand, där Karen Development Service Foundation driver projekt.

Välskriven rapport, viktiga resultat och ett viktigt jobb med lärande och utveckling var några av Sidas kommentarer på SMR:s årsrapport 2022

Sida ser att vi ser når viktiga resultat både inom SMR:s egen verksamheten och inom vidareförmedlingen, vilket är positivt, säger Hanna Toorell, tillförordnad enhetschef inom Vidareförmedlingen.

I slutet av augusti genomfördes den årliga genomgången mellan Sida och SMR. Rapporten för 2022 var i fokus men även SMR och nätverkets arbete med det prioriterade området miljö, klimat och resiliens. Trots att 2022 var ett ansträngt år med förväntade budgetneddragningar, ökad oro i omvärlden och ökad arbetsbelastning i alla led når insatserna i stort sett de förväntade målen.

Det beror nog till stor del på civilsamhällets förmåga att anpassa sig och hitta nya vägar. Men frågan är hur länge det går att fortsätta anpassa sig innan resultaten påverkas i högre utsträckning, säger Hanna Toorell.

Samarbete

Sida noterar också SMR:s arbete med påverkansarbete både i Sverige och globalt liksom ett ökat fokus på samarbetspartners och deras kapacitet.

Sida ser det som mycket positivt att SMR fortsätter att inkludera samarbetspartners i de kapacitetsstärkande insatser som görs och lyfter bland annat fram den inspirationsdag vi hade 2022 i samband med de digitala medlemsdagarna.

Gott exempel

Med på mötet fanns Equmeniakyrkan och deras samarbetspartner Karen Development and Services Foundation (KDSF). KDSF visade på viktiga resultat inom miljö och klimatarbetet bland Karen-befolkningen i norra Thailand och beskrev bland annat sitt arbete med Creation Care och biologisk mångfald.

30-tal medlemsorganisationer

Vi förändrar världen med våra medlemsorganisationer och kyrkor i civilsamhället.