Regeringens reformagenda och förändringar i CSO-strategin

Regeringens aviserade förändringar av biståndet börjar nu visa sig i den politiska praktiken. Förändringarna kommer att påverka SMR-nätverket på flera sätt framöver, inte minst riskerar en förändrad CSO-strategi att påtagligt ändra förutsättningarna för vårt arbete.   

Det regleringsbrev avseende Sidas verksamhet som regeringen presenterade i slutet av december innehåller flera förändringar som kommer att påverka SMR framöver. Även om det övergripande biståndsmålet ligger fast sker nu en tydlig förskjutning mot regeringens prioriteringar. Skrivningarna om mer flexibilitet i styrningen och hanteringen av biståndet kan komma att få konsekvenser för SMR:s avtal på sikt, men troligen först i samband med avtal som skrivs efter 2026. Vi kan också förvänta oss att uppföljningen av hur mycket medel som stannar kvar i Sverige skärps.  

– Samtidigt är det positivt att Sida även fått i uppdrag att redovisa hur mycket medel som går till kapacitetsutveckling av lokala samarbetspartner, då det tyder på en viss förståelse av att medel som stannar i Sverige även kommer partner till del, säger Charlotta Norrby, generalsekreterare på SMR.  

Förändrad CSO-strategi  

Trots obefintlig dialog med civilsamhället kring den nya strategin för stödet genom det civila samhället (CSO-strategin) har vissa uppgifter ur det utkast som nu förhandlas mellan regeringspartierna läckt ut. Vi vet förstås inte vad som kommer att stå i den slutliga versionen av strategin, men har tillsammans med andra civilsamhällesorganisationer reagerat starkt på framför allt tre skrivningar: 

  • en rejäl höjning av egeninsatsen till 20% 
  • enbart (eller i första hand) tillåta medel att gå till länder prioriterade av regeringen 
  • tematiskt prioritera organisationer som jobbar med regeringens prioriterade områden (handel, näringsliv, migration) 

De två sista punkterna signalerar en fundamental omsvängning i synen på stöd till civila samhället i dess egen rätt (vilket varit ett signum för just den här strategin). Kansliet har analyserat vilka effekter ovanstående förändringar om de går igenom skulle kunna få för SMR:s insatser och kan konstatera att den geografiska begränsningen skulle göra att en stor andel av vår portfölj inte skulle platsa inom strategin och den tematiska begränsningen skulle potentiellt kunna påverka eller begränsa det mesta vi gör. 

– Vi jobbar nu med att på olika sätt försöka få den politiska ledningen att förstå vilka stora konsekvenser den här typen av förändringar skulle få för det viktiga arbete våra medlemsorganisationer tillsammans med sina samarbetspartner runt om i världen driver. Som nytillträdd ordförande för arbetsgruppen för de gemensamma åtagandena GÅ, driver jag ocksåpå för att regeringen ska följa de grundläggande principerna i GÅ-överenskommelsen, om att samråda med berörda civilsamhällesorganisationer inför förändringar som direkt berör CSO:s verksamhet och villkor, säger Charlotta Norrby. UD kallade sent omsider ett urval av civilsamhällesorganisationer till ett dialogmöte som hölls den här veckan, vilket jag tror är ett resultat av de starka reaktionerna från civilsamhället på de förslag som har läckt ut. 

Påverkan i tro på en bättre värld

Vår spetskompetens är religionsfrihet och religiös läskunnighet.