Sidas beslut: En miljard kronor 2022-2026

I december beviljade Sida vår ansökan om medel till långsiktigt utvecklingssamarbete, det så kallade Civsam-anslaget. Sida bedömer att Svenska missionsrådet och dess nätverk är en god partner i det svenska biståndet, men att förändringstakten i vissa processer måste öka.

Fördelat över åren mellan 2022-2026 kommer Sida att betala ut totalt 1 010 000 000 kronor till Svenska missionsrådet (SMR). Majoriteten av dessa medel förmedlar SMR vidare genom sina medlemsorganisationer till lokala samarbetspartner i ungefär 50 länder över hela världen.

– Sidas beslut grundar sig i en gedigen beredning av vår ansökan, säger Hanna Mellergård, chef för internationellt utvecklingssamarbete på Svenska missionsrådet. Vi är glada över att Sida visar stort förtroende för oss och vårt nätverks förmåga att bekämpa fattigdom och verka för en bättre värld.

Ett brett nätverk och en god partner till Sida

Det finns flera positiva faktorer som Sida särskilt lyfter fram i sin beredning av ansökan:

 • SMR stärker många olika aktörer i civilsamhället och bedriver en rättighetsbaserad verksamhet som når människor i fattigdom.
 • SMR:s nätverk har ofta ingångar och möjlighet att verka i världens minst utvecklade länder.
 • Detta arbete når målgrupper inom rörelser som ofta attraherar människor som lever i utsatthet och fattigdom.
 • Svenska missionsrådet kan föra diskussioner om känsliga frågor som jämställdhet, kvinnors rättigheter och HBTQ+ i rörelser och organisationer där dessa rättigheter inte alltid har en självklar ställning.
 • Svenska missionsrådet och dess nätverk är en strategisk aktör utifrån de breda och långsiktiga relationerna som finns mellan svenska organisationer och lokala samarbetspartner samt den legitimitet som religiösa ledare ofta har.

Sammantaget bedömer Sida att Svenska missionsrådet alltså är en strategisk och bra partner för att genomföra den strategi som styr Sidas arbete (CSO-strategin).

Dialogfrågor för att säkerställa biståndeffektivitet

Men även om Sida ser att SMR:s arbete är relevant så är de oroliga att förändringsarbetet i vissa processer går för långsamt. Därför har de listat ett antal frågor att följa upp under avtalsperioden:

 • God bistånds- och utvecklingseffektivitet: SMR behöver stärka det lokala ägarskapet genom att till exempel öka andelen kärnstöd bland sina medlemsorganisationers samarbetspartner.
 • Dialog om sexuella, reproduktiva och hälso-rättigheter (SRHR): Sida är intresserad av vilka utmaningar som finns i olika biståndsinsatser, hur de hanteras och hur framstegen bedöms.
 • SMR:s satsning på miljö och klimat: Sida tror att denna satsning kan ge gott resultat om den genomförs med ökat tempo och integreras med andra perspektiv i verksamheten.
 • Resultatstyrt påverkansarbete: Sida vill följa hur SMR:s nätverk utvecklar sitt arbete med att påverka skyldighetsbärare på samhällsnivå, såsom myndigheter och lagstiftare.
 • Perspektivintegrering: SMR ska ta fram en handlingsplan för att visa hur de olika perspektiven jämställdhet, fattigdom, rättigheter, miljö och klimat samt konflikt integreras i verksamheten.
 • Ökat fokus på samarbetspartner: SMR behöver öka de lokala samarbetspartnernas synlighet och inflytande, till exempel genom att fler går över från projekt- till kärnstöd.

40 miljoner mindre än vad Svenska missionsrådet ansökte om

Sidas beslut om 1 010 000 000 är ungefär 40 miljoner kronor lägre än Svenska missionsrådets ansökan i september. Enligt Sida beror det framförallt på att deras anslagspost från UD inte ökat tillräckligt och att Svenska missionsrådet redan har ett av de största biståndsanslagen inom Civsam.

– Vi har förberett våra medlemsorganisationer på detta och har en pågående dialog med dem om vad Sidas beslut innebär för dem och deras samarbetspartner, säger Hanna Mellergård.