Om oss

Vår vision är att Guds rike gestaltas i världen

Detta innebär en värld befriad från fattigdom och förtryckande strukturer, där människor kan påverka sin egen situation och där Guds skapelse förvaltas med ansvar inför kommande generationer.

Vilka vi är
En paraplyorganisation för hållbar utveckling

Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation för kyrkor och utvecklingsorganisationer. Vi har en lång historia av internationella relationer och arbetar för hållbar utveckling, rättvisa, demokrati och försoning.

Mission betyder att vara sänd, att ha ett uppdrag, att vara en del av Guds goda plan för hela världen. Vårt övergripande uppdrag är att verka för hållbar utveckling och rättvisa på alla nivåer utifrån ett helhetsperspektiv där individer, civilsamhällsorganisationer och andra samhällsaktörer bidrar till förändring. Målet är en värld befriad från fattigdom och förtryckande strukturer.

Vad vi gör
Vad vi gör samspelar med vilka vi är

Som ekumenisk paraplyorganisation med ett brett nätverk av internationella relationer, ramavtal med Sida och ambitiösa mål för hållbar utveckling, rättvisa, demokrati och försoning handlar vår roll om att skapa goda förutsättningar för det arbete våra medlemmar utför och att vara en gemensam mötesplats och samlande röst.

För perioden 2017-2021 har vi en ny strategisk verksamhetsinriktning där vi arbetar inom sju verksamhetsområden. Vårt rättighetsbaserade utvecklingssamarbete fokuserar på de mest utsatta och vi främjar ett mångfacetterat, aktivt och demokratiskt civilsamhälle.

Vårt humanitära arbete bidrar till att rädda liv och stärka lokalsamhällens motståndskraft mot framtida katastrofer.

Vi har en särskild roll att sprida kunskap om religionens roll och påverkan på samhällsutvecklingen och att vara en aktiv röst i samtalet om vad mission innebär idag.

Vi har särskild kompetens inom religions- och övertygelsefrihet som en mänsklig rättighet. Vi vet att denna rättighet är central för att bygga toleranta och demokratiska samhällen både globalt och i Sverige.

Med kapacitetsutveckling och kvalitetssäkring, kommunikation & påverkansarbete, samt teologisk reflektion, vill vara till nytta för medlemmarna och deras samarbetspartner i syd.

Genom allt detta vill vi också bidra till arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling med visionen om en värld befriad från fattigdom och förtryckande strukturer.

Förändringsteori
Tre faktorer som interagerar

Vår förändringsteori utgår från att samhälle, organisation och individ är tre faktorer som interagerar och påverkar varandra (se figur).

Organisationer

För oss, som själva är en organisation med många medlemmar, är organisationer i det civila samhället den naturliga och strategiska ingången i allt vårt arbete.

Genom organisationernas folkbildning och mobilisering, får individer som lever i fattigdom kunskap om sina rättigheter och en ökad förmåga att själva förändra sin situation.

Organisationerna ger dem en plattform för påverkan och stärker deras röst i samhället.

Eftersom en stor del av organisationerna inom vårt nätverk har en trosbaserad identitet, utgör religion, trosuppfattning och annan övertygelse viktiga faktorer som påverkar människors känsla av värdighet, deras attityder och värderingar samt deras drivkraft i förändringsprocesser.

Individ

Vi vill se en värld där människor kan påverka sin egen situation, befriade från fattigdom och förtryckande strukturer.

Utgångspunkten för detta är att varje individ är skapad till Guds avbild. Hennes människovärde är därför givet av Gud och okränkbart. Varje individ omfattas av de mänskliga rättigheterna som är universella och tillkommer alla människor utan åtskillnad. Individer kan enskilt och tillsammans utkräva sina rättigheter från stat och samhälle och genom engagemang och delaktighet bidra till att organisationer får en starkare legitimitet som förändringsaktörer.

Samhälle

Samhällsaktörer har som skyldighetsbärare ansvar för att minska fattigdomen och skapa förutsättningar för rättvisa, jämställda och hållbara samhällen där de mänskliga rättigheterna uppfylls och individer kan påverka och förändra sina liv. De behöver också skapa en gynnsam miljö för organisationer i civilsamhället att verka så att de genom organisering och engagemang kan bidra till demokrati, fred och mångfald.

Klagomål
Har du ett klagomål?

Här kan du skicka in ett klagomål till oss på Svenska missionsrådet. Ett klagomål kan till exempel handla om att du har upplevt att vi inte respekterar samarbets- eller projektavtal eller att du har upplevt att vår personal agerat på ett felaktigt sätt eller inte följt vår uppförandekod.

All information om vad du kan förvänta dig av oss när du klagar hittar du i dokumenten Svenska missionsrådets uppförandekod samt Riktlinjer för klagomålshantering och visselblåsning.

Om du har ett klagomål fyller du i och skickar in formuläret nedan. Du kan vara anonym, men då har vi inte möjlighet att ge dig återkoppling. Din klagomålsrapport tas emot av den person inom vår organisation som ansvarar för klagomål och antikorruption. Ditt klagomål hanteras sedan enligt vår handlingsplan för att hantera avvikelser, klagomål och korruptionsmisstankar.

Styrelsen
Svenska missionsrådets styrelse representerar vår mångfald

Ledamöter till vår styrelse väljs vid årsmötet. Varje ledamot representerar någon av våra medlemsorganisationer.

Bland våra medlemsorganisationer finns en mångfald. Organisationerna är olika stora, har olika traditioner och verksamhet. Styrelsen har bred erfarenhet och kompetens. Styrelsen är ett exempel på ekumeniskt samarbete där vi trots olika uttryck, tillsammans arbetar för och tror på en bättre värld.

Det här gör styrelsen:

  • beslutar om Svenska missionsrådets verksamhet inom de ramar som årsmötet fastställer
  • beslutar om verksamhetsplan och budget
  • tillsätter generalsekreterare
  • företräder Svenska missionsrådet i uttalanden och remissvar

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år och har sitt säte i Stockholm.

Vid årsmötet i maj 2018 valdes följande ledamöter in i styrelsen:

Mattias Ingeson, Erikshjälpen, ordförande

Anna-Maria Jonsson, EFK, Eva Nordenstam von Delwig, Läkarmissionen, Gerard Willemsen, Equmeniakyrkan, Henrik Alberius, Cartias Sverige, Jenny Svanberg, Life & Peace Institute, Johan Hasselgren, Svenska kyrkan, Ove Gustafsson, PMU och Yusuf Aydin, Syrisk Ortodoxa kyrkan är ordinarie ledamöter.

    

   

Ersättare är Lotta Sjöström Becker, Kristna Fredsrörelsen, Marcus Svedman, Folk&Språk och Mikael Joumé, Barnmissionen.

  

Bli medlemsorganisation
Bli medlemsorganisation och få ett sammanhang

Din organisation kan bli en av Svenska missionsrådets medlemsorganisationer. Att vara en del av ett större sammanhang gör organisationen starkare.

Vi vill bygga en gemensam grund med alla våra medlemsorganisationer. Att bli medlem hos oss kan därför vara en ganska lång process, där vi börjar med att diskutera hur vi ska arbeta ihop. När ni sedan ansöker om medlemskap går vår styrelse igenom ansökan och slutligen fattar vi ett beslut vid vårt årsmöte.

Arbetar du för en organisation som är intresserad av medlemskap i Svenska missionsrådet? Kontakta vår generalsekreterare Anders Malmstigen.

Vad krävs för att bli medlem?

För att bli medlem i Svenska missionsrådet ska organisationen vara svensk och uppfylla följande krav:

  • Dela vår värdegrund och ställa sig bakom vår verksamhet.
  • Ha ett demokratiskt förhållningssätt, en folklig förankring och en dokumenterad internationell samverkan sedan minst fem år.
  • Delta aktivt i vårt arbete, vilket innebär att delta i mötesplatser, ingå i nätverk, utskott och styrelse.
  • Följa de särskilda villkor som finns för vidareförmedling (när det är relevant).
  • Betala medlemsavgift.