​Ny rapport visar: religionsfrihet förbises i arbete för demokrati

När hoten mot demokrati och mänskliga rättigheter ökar globalt spelar rätten till religions- och övertygelsefrihet en avgörande roll för utvecklingen. Det visar Svenska missionsrådet i en ny rapport med titeln Claiming Space for Faith – Including Freedom of Religion or Belief in the Fight for Civic Space.

Idag lever endast tre procent av världens befolkning i vad som kan definieras som öppna samhällen. Att det demokratiska utrymmet krymper är välkänt och många internationella institutioner och beslutsfattare arbetar för att stärka demokratin. Men en trend som inte fått samma uppmärksamhet är det parallella hotet mot religions- och övertygelsefriheten, trots att mer än 80 % av världens befolkning bor i länder där religionsfriheten begränsas avsevärt.

Mer effektivt demokratiarbete med religionsfrihet

– För att vända utvecklingen och nå de globala målen måste vi ta ett gemensamt grepp om de här frågorna. Att skydda religions- och övertygelsefriheten är helt avgörande för demokratin, säger Charlotta Norrby som är generalsekreterare för Svenska missionsrådet.

Med hjälp av Svenska missionsrådets medlemsorganisationer och nätverk i 29 länder undersöker rapporten sambanden mellan det krympande demokratiska utrymmet och den negativa utvecklingen för religions- och övertygelsefrihet. Resultaten visar flera kopplingar mellan hur respekten för religionsfrihet och demokratiskt utrymme hänger ihop och vikten av att arbeta integrerat med yttrandefrihet, mötesfrihet, föreningsfrihet och religions- och övertygelsefrihet för att stärka demokratin. Att bristen på religionsfrihet slår särskilt hårt mot jämställdhet och kvinnors rättigheter är en annan viktig slutsats.

Trots våld hittar organisationer sätt att verka

– Demokratiarbetet blir helt enkelt mer effektivt om religionsfrihetsfrågorna inkluderas och om vi som biståndsaktörer förstår de utmaningar som våra partnerorganisationer brottas med. Men vi behöver också se den unika potential som trosbaserade aktörer har i kampen för att främja det demokratiska utrymmet, säger Sanna Svensson, rådgivare för utvecklingspolitik på Svenska missionsrådet och som även varit med och skrivit rapporten.

43 % av respondenterna berättar att statliga aktörer på olika sätt hindrat och begränsat deras arbete och många vittnar även om våld och systematisk diskriminering från andra, icke-statliga aktörer i samhället. Samtidigt visar många intervjusvar hur organisationer utvecklat en stark motståndskraft och framgångsrika strategier för att möta och utmana inskränkningarna.

– Min förhoppning är att rapporten och de exempel vi lyfter ska skapa en nyfikenhet och bidra till att de här frågorna får en mer självklar plats på dagordningen när demokratisatsningar diskuteras – även internationellt. Det är inte bara angelägna frågor för de som är kristna eller tillhör religiösa minoriteter. Främjandet av religions- och övertygelsefrihet måste inkluderas i allt demokratiarbete, säger Sanna Svensson.

Rekommendationer till politiker, biståndsorganisationer och forskare

Rapporten ger rekommendationer till såväl beslutsfattare, som biståndsaktörer och forskare, med koppling till de globala målen:

● Ge större plats åt religions- och övertygelsefrihet i demokratiarbete.

● Tydliggör kopplingen mellan religionsfrihet och jämställdhet i analys och genomförande av demokratistöd i utvecklingssamarbetet.

● Bejaka och uppmärksamma de specifika hinder och begränsningar som trosbaserade organisationer brottas med, men erkänn också den unika roll och de strategier som de utvecklat i sin kamp för det demokratiska utrymmet.

Svensk titel på rapporten: Låt tron ta plats! Inkludera religions- och övertygelsefrihet i kampen för demokratiskt utrymme

Rapportsläpp och panelsamtal 11 november

Rekommendationerna och rapportens slutsatser kommer att diskuteras i ett digitalt panelsamtal med företrädare för UD, Sida, och riksdagsledamöter från S, C och KD. Det kommer bland annat att handla om tro som en viktig pusselbit för
den svenska demokratisatsningen.

Välkommen att vara med onsdagen den 11 november kl. 13:00-14:00 – live på vår Facebook-sida.